ZAKAJ IZBRATI NAS

 • Šola za risanje in slikanje je samostojni visokošolski zavod in vaš prvi izbor, ki izvaja kompleksen dodiplomski študij- z najprijaznejšo šolnino in najprimernejšo časovno organiziranostjo! Študij temelji na številnih originalnih vsebinah, ki jih podaja izbran predavateljski kader.

 • Z nami boste študirali tudi zato, ker vas bomo vodili individualno, ker lahko delno vplivate na izbor vsebin, ki jih obravnavate pri teoretskem in praktičnem delu, ker nimamo zgornje starostne meje za vpis, ker imamo največji nabor obštudijskih dejavnosti in najprijaznejšo šolnino!

Motto Šole za risanje in slikanje Aut viam inveniam aut faciam odraža vso dinamiko neuklonljivega iskanja lastnega umetniškega izraza

krasek2krasek2

 • Poslanstvo

  Poslanstvo in vizija visokošolskega zavoda

  Šola za risanje in slikanje usposablja študente s specifično likovno nadarjenostjo za samostojno likovno ustvarjanje na področju slikarstva, lepih umetnosti, modernih vizualnih praks in najširšem področju likovne umetnosti. Treba je vedeti, da je bil izobraževalni prostor likovne umetnosti petdeset let monopol fakultetnega študija slikarstva. Z vstopom Šole za risanje in slikanje v visokošolsko polje izobraževanja, se je v Sloveniji prvič odprla možnost drugačnega izobraževanja na področju likovne ustvarjalnosti. Ta drugačnost (naj tu izpostavimo zgolj eno), študentu omogoča, da gradi lasten likovni prostor z uporabo povsem abstraktnih, z izkušnjo eksistenčnega prostora kombiniranih prvin.Smo tudi edini, ki jasno določamo svojo usmerjenost in zavezanost likovnemu, zato bomo vse napore tudi v prihodnje usmerjali v razvijanje in nadgrajevanje kvalitetnega programa, ki seveda upošteva  dinamični razvoj najmodernejših ustvarjalnih praks 21. stoletja.

 • Cilji

  Temeljni cilji so trije, ki so med seboj odvisni in prepleteni:

  sposobnost diplomantovega likovno zrelega, suverenega, ustvarjalno smelega, človeku prijaznega, estetskega in umetniškega ustvarjanja na osnovi trdne in temeljite likovne izobrazbe, pridobljene na osnovi ateljejskega, teoretskega in strokovnega dela, na kateri diplomant, vrhunski likovni izobraženec, gradi svoj likovni nazor

  sposobnost kreativnega in suverenega reševanja nalog pri likovnem delu v poklicih, ki zahtevajo temeljito znanje in suvereno uporabo likovnih orodij. Pridobljena znanja s področij likovne umetnosti učijo reševati likovno-strokovne probleme, vpeljujejo kritičnost, samokritičnost, odgovornost, spodbujajo iniciativnost in ustvarjalno drznost pri samostojnem likovnem ustvarjanju ter pri delu v široki paleti likovnih poklicev;

  sposobnost obvladovanja tehnologij in paradigm, ki se jih uporablja pri sodobnih umetniških praksah. Umetniško delo v 21. stoletju samo po sebi (često) ne zadošča več, zato je sposobnost promocije, komunikacije z javnostmi in postavljanje umetniškega dela v kontekst nuja sodobnega ustvarjalca

Zakaj je diploma na 1. in 2. stopnji (BFA, MFA) pomembna?

 • ker vam status študenta in s tem številne ugodnosti
 • ker vam le javnoveljaven strokovni naslov omogoča konkurenčnost pri iskanju zaposlitve
 • ker boste konkurenčni pri razpisih, pri iskanju (so)financiranja projektov, pri organiziranju predstavitev in iskanju zaposlitve  
 • ker boste z diplomo 1. stopnje izpolnjevali  pogoje za vpis na magistrski študij
 • ker boste kot magister stroke bližje vpisu na doktorski študij