Brnčičeva ulica 31, SI-1231 Ljubljana – Črnuče

Poslanstvo, vizija, cilji, strategija in organiziranost visokošolskega zavoda so jasno določeni in predstavljeni v aktih šole in javno objavljeni na spletni strani Šole za risanje in slikanje, v Predstavitvenem zborniku Šole za risanje in slikanje, na informativnih dnevih in informativnih urah ter na individualnih predstavitvah kandidatom za vpis.

Iz poslanstva in vizije visokošolskega zavoda so jasno razvidni umetniško-izobraževalni cilji.

Strategija visokošolskega zavoda vsebuje načrt in načine za uresničevanje oblikovanih ciljev.

Načrtovana je notranja organiziranost zavoda; ta je pregledna, jasno opredeljene so pristojnosti, naloge in dolžnosti vodstva, vseh zaposlenih in študentov v organih upravljanja.

Strateški načrt

Namen, poslanstvo in cilji, predvsem pa vizija, predstavljajo strateški načrt zavoda. Od ustanovitve do danes smo vse načrtovano uspešno izpeljali.

V obdobju od prejšnje evalvacije smo zabeležili velik napredek v kvaliteti študija, ki se odraža predvsem v ocenah ateljejskih, kot tudi teoretskih predmetov in v ocenah diplomskih in magistrskih izpitov. To izkazuje tudi osem študentov, ki so 2. stopenjski študij zaključili z diplomo summa cum laude.

Vsi notranji deležniki sodelujejo pri (strateškem) načrtovanju; narava našega dela ne vključuje zunanjih deležnikov.

Namen, poslanstvo, cilji in vizija

Namen

Zavod Šola za risanje in slikanje je bil ustanovljen z namenom izobraževanja na visokošolskem likovnem področju in z namenom vpeljave nekaterih novih vsebin in oblik študija.

Šola za risanje in slikanje je bil prvi slovenski samostojni visokošolski zavod, ki je pričel nastajati leta 1990. Ob nastanku je bil tudi edini slovenski samostojni visokošolski zavod, ki izobražuje na področju slikarstva. Ideja o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda je bila v tistih časih nekaj povsem novega: porodilo jo je dejstvo, da študij slikarstva nujno potrebuje sveže, nove in drugačne pristope ter modernejše študijske vsebine. Že ob nastanku je šola vnesla novo dinamiko v visokošolsko izobraževanje. Od vsega začetka namenjamo posebno pozornost individualnemu vodenju študenta, ki delno lahko vpliva na nabor vsebin;

Poslanstvo

Svoje poslanstvo Šola za risanje in slikanje izvaja prek:

 • študijskega programa Slikarstvo 1. stopnje
 • študijskega programa Slikarstvo 2. stopnje
 • likovno-umetniške dejavnosti
 • obštudijskih dejavnosti

Cilji

Temeljna cilja sta dva, ki sta med seboj odvisna in prepletena:

 • sposobnost diplomantovega likovno zrelega, suverenega, ustvarjalno smelega, človeku prijaznega, estetskega in umetniškega ustvarjanja na osnovi trdne in temeljite likovne izobrazbe, pridobljene na podlagi ateljejskega, teoretskega in strokovnega dela, na kateri diplomant, vrhunski likovni izobraženec, gradi svoj likovni nazor;
 • sposobnost kreativnega in suverenega reševanja nalog pri:

likovnem delu v poklicih, ki zahtevajo temeljito likovno  znanje in suvereno uporabo likovnih orodij pri delu v poklicih, kjer je likovno znanje zaželeno

Cilje razkriva tudi misel o umetnosti, zapisana v uvodu v študijski program:

»Na Šoli za risanje in slikanje merimo in vrednotimo likovno umetniško delo pótem temeljnih likovnih elementov, estetike umetniškega dela, pozitivnega nagovora človeka, izrazne in komunikacijske moči nagovora, moči časovno neomejenega kreativnega naboja. Prepričani smo, da likovno ustvarjanje ni posnemanje, in da je likovno delo udejanjanje posebnega v možnem. Kot tako je presežek človekovega ustvarjanja in tudi izkušnja, ki si jo delimo na duhovnem področju.

Slike, te alma mater vsega likovnega torej ne razumemo zgolj kot zrcalo dogodka ali v posebnem mediju procesirane nove unikatne ideje, razumemo jo tudi kot podobo z estetsko vrednostjo, namenjeno duhovnemu uživanju, dojemanju in izražanju, omiki in kontemplaciji.«

Cilji (osnovni cilji strokovnega izobraževanja kot takega) se ne spreminjajo, saj so stalnica programa. Spremljajo se določene etape na poti do cilja. Narava umetniško-ustvarjalnega študija omogoča, da so cilji neprestano merljivi. Absolutno je potrebno vzeti v obzir, da etapne cilje študenti dosegajo vsak v svojem lastnem tempu.

Pri vzgoji na področju umetniških panog izhajamo iz stalne navidezne dvojnosti med talentom in izobrazbo, a v resnici gre za stekanje in sožitje. Izhajamo iz predpostavke, da je talent brez izobraževanja zavrt, izobraževanje brez talenta pa prazno. Izobraževanje ni in ne more biti nadomestilo za talent, temveč prav obratno, izobraževanje talent aktivira. Učenje je nujni pogoj, da lahko talent sploh uporabljamo, da pride do izraza. Izobraževanje talent uvede in dejavno pripravi za vstop v delovni prostor stroke.

V bolonjski prenovi smo na Šoli za risanje in slikanje za razliko od vseh drugih ohranili kompakten način študija. Programa nismo drobili, temveč enotili zaradi sinergičnega učinka študijskih vsebin. Ohranili smo 8- semestrski študij na prvi stopnji, saj iz izkušnje vemo, da na tej stopnji ne sme trajati manj časa.

Vemo, da le temeljito izobražen in nadarjen slikar lahko suvereno ustvarja v vseh likovnih praksah in operira z vsemi likovnimi orodji.

Ob obveznem študijskem programu ponujamo tudi največji nabor obštudijskih dejavnosti.

Vsako leto Izvedemo cikel strokovnih predavanj pod imenom » Izbrana poglavja iz … «, v katerih podajamo originalne in zanimive strokovne vsebine.

Razvijamo študentovo likovno znanje, ki se ne napaja zgolj v polju temeljnih likovnih elementov; na Šoli za risanje in slikanje študenta učimo, razvijamo, spodbujamo in vodimo k celovitemu in samostojnemu načinu izražanju v tistem mediju, ki mu najbolje ustreza.

Uspeh pri uresničevanju ciljev in poslanstva izkazujemo tudi kot akterji, prisotni v slovenskem, kot tudi širšem prostoru.

Vizija

Šola za risanje in slikanje se bo v svojem poslanstvu v širšem smislu še naprej trudila ostati pomemben deležnik v splošnem kulturnem razvoju in duhovnemu bogatenju družbe kot take; prek inovativnih ustvarjalcev širila kulturna obzorja in tako neposredno prispevala k razvoju in ugledu naše družbe; posredno bo prebujala ustvarjalno drznost in kreativnost.

Trudila se bo tudi:

 • ohraniti trdno pozicijo na področju umetniškega izobraževanja
 • vpeljevati nove vsebine, tudi takšne, ki omogočajo boljšo samopromocijo študentov
 • sodelovati s sorodnimi institucijami
 • izvajati študij na III. stopnji, skupaj z drugimi kompetentnimi visokošolskimi zavodi
 • nenehno spremljati napredek na področju stroke likovnega izobraževanja

Ime visokošolskega zavoda: Šola za risanje in slikanje
Uradna kratica: VŠRS
Pravnoorganizacijska oblika: samostojni visokošolski zavod
Stopnja študija: 1. in 2. stopnja
Ime akreditiranega programa: Slikarstvo
Vrsta programa: visokošolski, strokovni
Oblike študija: redni in izredni
Trajanje študija na 1. in 2. stopnji:
– izraženo v letih: 5 let
– izraženo v semestrih: 10 semestrov
– izraženo v kreditnih točkah: 300 ECTS
Status študenta: da
Jezik študija: slovenski, hrvaški, srbski (latinica), bosanski, angleški
Oblike študija: redni, izredni (podoben študiju “na daljavo”), ob delu, vzporedni, individualni
Javne listine: diplome, dvojniki diplom, priloge k diplomi, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih
Ime v angleškem jeziku: Arthouse-College of Visual Arts
Motto: Aut viam inveniam aut faciam
Lokacija: http://g.co/maps/j35td

 

Vsa vprašanja v zvezi z vpisom in študijem naslovite na naš e-naslov arthouse2012@gmail.com. Vsakega interesenta prijazno sprejmemo na osebni razgovor – pri nas ste vedno dobrodošli!

TRAJANJE ŠTUDIJA: izraženo s semestri: 8, izraženo s kreditnimi točkami: 240 ECTS
ŠTEVILO VPISNIH MEST: redni študij 25, izredni študij 25
STROKOVNI NASLOV: diplomirani slikar/slikarka (vs); kratica: dipl. slik.
Strokovni naslov v angleškem jeziku: Bachelor of Fine Arts; kratica: BFA
DOKONČANJE ŠTUDIJA: opravljene vse obveznosti, ki jih določa študijski program in učni načrti predmetov v obsegu 240 ECTS; diploma (priprava, predstavitev in zagovor diplomskih del in diplomske naloge)

TRAJANJE ŠTUDIJA: izraženo s semestri: 2, izraženo s kreditnimi točkami: 60 ECTS
ŠTEVILO VPISNIH MEST: redni študij 25, izredni študij 25
STROKOVNI NASLOV: magister/magistrica lepih umetnosti; kratica: mag. lik. um.
Strokovni naslov v angleškem jeziku: Magister of Fine Arts; kratica: MFA
DOKONČANJE ŠTUDIJA: opravljene vse obveznosti, ki jih določa študijski program in učni načrti predmetov v obsegu 60 ECTS; diploma 2. stopenjskega študija (priprava, predstavitev in zagovor magistrskega dela in magistrske naloge

 • Dr. Ernest Ženko
 • Dr. Mitja Peruš
 • Mladen Jernejec
 • Kiki Klimt
 • Matic Kos
 • Teo Spiller
 • Anže Petelin
 • Zlatjan Čučkov
 • Rado Likon
 • Boštjan Novak 
 • Dekan: Mladen Jernejec
 • Prodekan: Kiki Klimt
 • Predsednik senata: dr. Mitja Peruš
 • Referat, tajništvo: Amela Fehrić- Lišić
 • Računovodstvo: Mateja Erbežnik
 • Tehnolog: Momo Klašnja
 • Bibliotekarka: Danijela Jaklič
 • Tehnična podpora – splet: Artline d.o.o
 • Vstop v prostore Šole za risanje in slikanje je dovoljen le na osnovi povabila.
 • Pripadniki policije, varnostnih služb in oboroženih sil ne smejo nepovabljeni vstopiti v prostore visokošolskega zavoda.
 • Na visokošolskem zavodu ni dovoljeno delovanje političnih strank.

E-pošta: ARTHOUSE2012@GMAIL.COM

Splet: www.arthouse-si.com

Pošta: Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana

Uradne ure za občane: po predhodnem dogovoru

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.