Razpis za vpis 2019/2020 – 2. stopnja (magistrski študij)

Ste vedeli, da se lahko vpišete na magistrski študij tudi v primeru, če niste diplomirali na umetniški šoli?

Razpis za vpis 2. stopenjskega (magistrskega) študija – študijsko leto 2019/20

 • razpis je odprt od 1. 2. – 30. 9. 2019

SPLOŠNO

 • Ime: Šola za risanje in slikanje
 • Ime študijskega programa 1. in 2. stopnje: Slikarstvo
 • Referat in lokacija za delo: Brnčičeva 31, Ljubljana
 • Spletna stran: www.arthouse-si.com
 • E-pošta: arthouse2012@gmail.com 
 • Poštni naslov: Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana

INFORMACIJE O VPISU IN PROGRAMU

 • Osebne predstavitve – kandidati lahko zaprosijo za osebno predstavitev študija!
 • Informativni zbornik: v elektronski in fizični obliki
 • Spletna stran šole: www.arthouse-si.com

Informativni ure in dnevi bodo v predavalnici šole na Brnčičevi 31, Ljubljana-Črnuče

INFORMATIVNI DAN

sobota,  11. maj sobota, 7. september 2019

 • ob 11.00 – (za magistrski študij)

INFORMATIVNE URE

 • sreda, 18. september 2019 ob 17.00 na šoli 

ŠTUDIJ 2. STOPNJE (MAGISTRSKI ŠTUDIJ)

 • Ime in smer programa: “Slikarstvo”  (slikarstvo, lepe umetnosti, moderne vizualne prakse, moderne umetniške prakse)
 • Strokovni naslov: magister/magistrica likovne umetnosti (mag. lik. um.)
 • Trajanje študija: 1 leto / 2 semestra
 • Kreditne točke: 60 KT
 • Skupno število doseženih točk na 1. in 2. stopnji: 240 + 60 = 300 KT
 • Vrsta študija: redni in izredni; študij se bo izvajal kot redni v primeru, da bo vpisanih 15 kandidatov, sicer se bo izvajal kot izredni
 • Število razpisanih mest: 25
 • Prijavno-vpisni rok: 1. januar do 30. september 2019
 • Posebnosti: izredni študij je primeren kot študij ob delu ali vzporedni študij; originalni urnik omogoča, da študentu v času študija ni potrebno prebivati v Ljubljani; ni zgornje starostne meje za vpis (18+); individualno vodenje izvedbe prijavljenega magistrskega projekta

PRIJAVNO-VPISNI POSTOPEK

 • Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/

Kandidat se prijavi brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom):

 • z oddajo je prijava poslana v eVŠ; ko jo dobimo, vas o tem obvestimo in vas vodimo skozi postopek. (Prijave /obrazca ne smete pošiljajti po pošti!)

ali

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom: postopek je isti

Kontakt za pomoč in podporo

 • V kolikor potrebujete nasvet v zvezi s prijavo, se lahko obrnete tudi na nas: arthouse2012@gmail.com
 • Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)  T: 080 2002  E: ekc@gov.si

VPIS

 • vpisna komisija pregleda prijavo in po potrebi zaprosi za dopolnila (portfolio). Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje vpisa, se povabi k vpisu.

VPISNI DOKUMENTI – ob vpisu boste potrebovali:

 1. Vpisni list Šole za risanje in slikanje – 2. stopnja 
 2. overjeno dokazilo o dokončani srednji šoli
 3. originalno dokazilo o dokončanju srednje šole na vpogled
 4. eno barvno fotografiji (format: osebni dokument)
 5. osebno izkaznico ali potni list za dokaz istovetnosti
 6. dokazilo o vplačilu šolnine
 • Dokumentov ne smete pošiljati po pošti!

VPISNI POGOJI

V  2. stopenjski študijski program “Slikarstvo” se lahko vpiše:

ustvarjalec s področja slikarstva, kiparstva, grafike in drugih lepih umetnosti, fotografije, filma in videa (režija, montaža, kamera, direktor fotografije), animacije, scenskega oblikovanja (kostumografije, scenografije), arhitekture, krajinske arhitekture, oblikovanja (grafičnega, modnega, idustrijskega, oblikovanja tekstilij in drugega oblikovanja), novih medijev, spletne umetnosti in vseh drugih sodobnih vizualnih praks,

ki je opravil:

 • študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (180 ECTS) in manjkajoči letnik (na primer: 3-letni programi ALUO, Likovne pedagogike, Fakultete za dizajn, Oblikovanja tekstilij in oblačil, program Film in televizija na AGRFT, drugi sorodni likovni programi)
 • študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (240 ECTS) (diplomanti Šole za risanje in slikanje)
 • študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (180 ECTS) in manjkajoči letnik ter študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (diplomanti 3-letnih nelikovnih strokovnih programov)
 • študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (240 ECTS) in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (diplomanti 4-letnih nelikovnih strokovnih programov)
 • dodiplomski študijski program z ustreznih likovnih področij, sprejet pred letom 2004 (na primer: diplomanti programov likovnih akademij, likovne pedagogike, arhitekture, krajinske arhitekture, oblikovanj vseh vrst in drugih sorodnih likovnih programov)
 • dodiplomski študijski program z drugih področij, sprejet pred letom 2004 in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (diplomanti nelikovnih visokih šol)

in ki je opravil:

 • preskus likovne nadarjenosti; preskus likovne nadarjenosti je opravljen, ko kandidat uspešno predstavi portfolio, uspešno opravi sprejemni razgovor in uspešno predstavi temo umetniško-likovnega projekta.

ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI, KI SO BISTVENE ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA  

Obveznosti se določene z magistrskim študijskim programom in upoštevajo različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija so vsebine strokovnih področij slikarstva in drugih likovno umetniških zvrsti,  zgodovine umetnosti in likovne teorije oziroma likovnih analiz.

Upoštevajo se tudi delovne izkušnje kandidata.

V TUJINI PRIDOBLJENO IZOBRAŽEVANJE

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali zgoraj navedenim enakovredna izobraževanja v tujini in opravili preizkus posebne nadarjenosti za drugostopenjski magistrski študij na Šoli za risanje in slikanje. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.

PRIZNANJE PREDHODNO PRIDOBLJENIH ZNANJ

Visokošolski zavod kandidatom priznava pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetnospecifičnim kompetencam, določenim s posameznim študijskim programom.

Prizna se lahko za največ 30 ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa.

Pri vpisu na 2. stopnjski študij se lahko priznava do 30 ECTS v primeru prehoda iz dodiplomskega študijskega programa (8 semestrov) izoblikovanega pred bolonjsko reformo in v primeru priznanja neformalnega izobraževanja v skladu z Merili za priznanje neformalno pridobljenega znanja Šole za risanje in slikanje

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Študent lahko enkrat ponavlja letnik, če izpolnjuje pogoj za ponavljanje; opravljenih mora imeti vsaj 20 ECTS, da letnik lahko ponavlja. Podaljšanje statusa študenta je določeno s statutom zavoda

POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA

Ob morebitni omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena študija in ocena diplomskega dela ter portfolio)

DOKONČANJE ŠTUDIJA – študij je dokončan, ko študent:

uspešno opravi vse študijske obveznosti 2. stopenjskega programa v obsegu 60 ECTS (oziroma 300 ECTS skupaj s 1. stopenjskim programom) in opravi vse druge obveznosti izhajajoče iz študijskega programa

pripravi, predstavi in uspešno zagovarja praktično in teoretsko magistrsko delo

javno predstavi svoje magistrsko likovno delo oziroma umetniško-likovni projek

NADALJEVANJE ŠTUDIJA

Študij 3. stopnje ustreznih visokih šol