RAZPIS – študij 1. in 2. stopnje v 2018

Pozanimajte se o originalnem načinu izvedbe izrednega študija!

 • 1. STOPNJA (dodiplomski študij)

  • Ime programa: “Slikarstvo” (slikarstvo, lepe umetnosti, moderne vizualne prakse)
  • Vrsta programa: visokošolski strokovni program 1. stopnje (dodiplomski študij)
  • Smer študija: “Slikarstvo” (slikarstvo, lepe umetnosti in moderne vizualne prakse)
  • Strokovni naslov: diplomirani slikar (vs)/diplomirani slikarka (vs)
  • Trajanje študija na 1. stopnji: 4 leta (8 semestrov)
  • Kreditne točke: 240 KT
  • Status študenta: da (redni in izredni študij)
  • Absolventski staž: ne (pravico do koriščenja enoletnega staža imate po zaključku magistrskega študija)
  • Vrsta študija: redni in izredni; v kolikor se v posameznem letu k vpisu prijavi manj kot 20 kandidatov, se študij izvaja kot izredni
  • Število razpisanih mest: redni študij 25; izredni študij 25
  • Posebnosti: izredni študij je oblikovan tako, da je primeren kot študij ob delu ali vzporedni študij; originalni urnik študentu omogoča, da mu v času študija ni potrebno redno bivati v Ljubljani. Ni zgornje starostne omejitve za vpis.

  Prijavni in vpisni rok: 1. 2. – 30. 9. 2018. Do 1. 11. 2018 se lahko vpišejo prijavljeni kandidati, ki iz upravičenega razloga niso mogli pristopiti k vpisu v razpisanem roku.

  Info dan: sobota, 8. september 2018: ob 10.00 za 1. stopnjo (dodiplomski študij). Informacije tudi v hrvaškem jeziku.

  Info ure: 

  • sreda, 17. januar 2018 ob 17.00
  • sreda, 16. maj 2018 ob 17.00
  • sreda, 19. september ob 17.00

  Vsi kandidati so vabljeni, da se kadarkoli prek leta oglasijo na šoli in informacije pridobijo osebno! Dogovorite se za obisk, prijazno vas bomo sprejeli!

   

  Prijavno-vpisni postopek je skrajno poenostavljen!

  • Kandidat se prijavi tako, da izpolni Vpisni list Šole za risanje in slikanje – I. stopnja in ga vrne po e-pošti
  • Vpisnega lista ne pošiljajte po pošti – v fizični obliki ga boste oddali ob vpisu!

  Portfolio je sestavni del vpisnega lista. Lahko je integriran v vpisni list, ali pa ga pošljete ločeno po e-pošti.

  • Portfolio sestavljajo:
  • kratek in jedrnat življenjepis
  • razlog za izbiro študija na Šoli za risanje in slikanje
  • opis vaše likovne dejavnosti in
  • 5 fotografij lastnih likovnih del; v poštev pridejo dela katerekoli likovne zvrsti: slike, risbe, grafike, kipi, film, video, fotografija oblikovanja vseh vrst, moda, scenografija, kostumografija in vse druge zvrsti v poljubni tehniki.

  Prijavo k vpisu – Vpisni list Šole za risanje in slikanje- nam lahko posredujete kadarkoli prek celega leta. Prijava k vpisu vas še ne zavezuje h kasnejšemu vpisu. Vpisni list se nahaja na naši spletni strani www.arthouse-si.com ali pa zaprosite zanj. Razpis je objavljen tudi na spletnih straneh Ministrstva za visoko šolstvo RS.

  Vpis: Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje vpisa, se povabi k vpisu

  Pričetek študija: 3. 10. 2018 ob 16h  

  Posebnost: izredni študij je možno pričeti: 1. 2.  ali 1. 6. ali 1. 10. 2018

  Vpisni dokumenti
  1. v celoti in pravilno izpolnjen ter podpisan Vpisni list Šole za risanje in slikanje
  2. overjeno fotokopijo dokazila o dokončani ustrezni srednji šoli in original tega dokazila na vpogled
  3. tri barvne fotografije (format: osebni dokument)
  4. osebno izkaznico ali potni list za dokaz istovetnosti
  5. dokazilo o vplačilu šolnine za en letnik (2 semestra) študija

  Pogoji za vpis – sprejemni izpit se ne izvaja

  Vpiše se lahko, kdor je po kateremkoli 4-letnem srednješolskem ali enakovrednem programu opravil:

  • zaključni izpit, poklicno maturo, poklicno maturo in 5. predmet, splošno maturo, mednarodno maturo (International Baccalaureat)
  • srednjo šolo, vendar nima zgoraj naštetih pogojev, ker v času zaključka njegovega šolanja zaključni izpit, strokovna matura ali matura niso bili uradni pogoj za dokončanje 4- letne srednje šole
  • Vpišejo se lahko tudi osebe:
  • ki so do 1. 6. 1995 dokončale katerikoli 4-letni srednješolski program
  • ki so dokončale enakovredno izobraževanje v tujini
  • Vpiše se lahko tudi, kdor nima vseh pogojev, izkazuje pa izjemno umetniško nadarjenost

  Merila ob omejitvi vpisa
  Pri morebitni omejitvi vpisa bi se upoštevalo: splošni uspeh dosežen pri maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu ali spričevalu četrtega letnika (5% točk); učni uspeh v zadnjem letniku srednje šole (5 % točk) in portfolio z likovnimi deli (90% točk)

  Dokončanje 1. stopenjskega študija nadaljevanje študija na 2. stopnji
  Dokončanje študija: diploma- priprava, predstavitev in zagovor teoretske diplomske naloge in diplomskih del
  Nadaljevanje študija: magistrski študij Šole za risanje in slikanje ali 2. stopenjski študij na drugih visokih šolah.


 • 2. STOPNJA (magistrski študij)

  • Ime programa: “Slikarstvo”
  • Vrsta programa: magistrski študij (visokošolski strokovni program 2. stopnje)
  • Smer študija: “Slikarstvo” (področja slikarstva, kiparstva, grafike in drugih lepih umetnosti, fotografije, filma in videa (režija, montaža, kamera, direktor fotografije), animacije, kostumografije, scenografije, arhitekture, krajinske arhitekture, oblikovanja (grafičnega, modnega, industrijskega, oblikovanja tekstilij in drugega oblikovanja), novih medijev, spletne umetnosti in vseh drugih sodobnih vizualnih praks(slikarstvo, lepe umetnosti, moderne vizualne prakse, spletna umetnost, kostumografija, scenografija, film, video, fotografija in druga področja)
  • Strokovni naslov: magister/magistrica likovnih umetnosti; kratica: mag. lik. um.
  • Trajanje študija: 1 leto (2 semestra)
  • Kreditne točke: 60 KT
  • Status študenta: da (redni in izredni študij)
  • Absolventski staž: da (12 mesecev)
  • Vrsta študija: redni in izredni; redni študij se bo izvajal, če bo do 1. 10. 2016 vpisanih več kot 15 kandidatov, sicer se bo študij izvajal kot izredni.
  • Število razpisanih mest: redni študij 25; izredni študij 25
  • Posebnosti:
  • izredni študij je oblikovan tako, da je primeren kot študij ob delu ali vzporedni študij; originalni urnik študentu omogoča, da mu v času študija ni potrebno redno bivati v Ljubljani.
  • Ni zgornje starostne meje za vpis.
  • K vpisu se lahko prijavijo tudi študenti, ki niso diplomanti likovnih šol. Pozanimajte se o tej možnosti! Glejte tudi Vpisni pogoji (spodaj v tem razpisu)

  Prijavni in vpisni rok: 1. 2. – 30. 9. 2018. Do 1. 11. 2018 se lahko vpišejo prijavljeni kandidati, ki iz upravičenega razloga niso mogli pristopiti k vpisu v razpisanem roku.

  Info dan: sobota, 8. 9. 2018 ob 12.00 – informacije tudi v hrvaškem jeziku

  Info ura: 

  • sreda, 17. januar 2018 ob 17.00 
  • sreda, 16. maj 2018 ob 17.00 
  • sreda, 19. september za 2018 

  Vsi kandidati so vabljeni, da se kadarkoli prek leta oglasijo na šoli in informacije pridobijo osebno!

  Prijavno-vpisni postopek je skrajno poenostavljen!

  • Kandidat se prijavi tako, da izpolni Vpisni list Šole za risanje in slikanje – II. stopnja in ga vrne po e-pošti. Vpisnega lista ne pošiljajte po pošti – v fizični obliki ga boste oddali ob vpisu!
  • Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje vpisa, se povabi k vpisu

  Portfolio je sestavni del vpisnega lista. Lahko je integriran v vpisni list ali pa ga pošljete ločeno (po e-pošti)

  Sestavljajo ga:

  • kratek življenjepis in delo, ki ga trenutno opravljate; morebitne strokovne in delovne izkušnje na področju ustvarjalne kulture
  • razlog za izbiro študija na Šoli za risanje in slikanje
  • opis vaše likovne dejavnosti; morebitne posebne dosežke na ustvarjalnem področju
  • predhodna formalna in neformalna likovna izobrazba
  • 5 fotografij lastnih likovnih del; v poštev pridejo dela katerekoli likovne zvrsti (slike, risbe, grafike, kipi, film, video, fotografija oblikovanja vseh vrst, moda, scenografija, kostumografija in vse druge zvrsti v poljubni tehniki)

  Prijavo k vpisu -Vpisni list Šole za risanje in slikanje- nam lahko posredujete kadarkoli prek celega leta. Prijava k vpisu vas še ne zavezuje h kasnejšemu vpisu. Vpisni list se nahaja na naši spletni strani www.arthouse-si.com; lahko pa zaprosite, da vam ga pošljemo po e-pošti

  Razpis je objavljen tudi na spletnih straneh Ministrstva za visoko šolstvo RS.

  Vpis Vpisna komisija pregleda portfolio; kandidate, ki izpolnjujejo pogoje vpisa, se povabi k vpisu. Vpis se izvede v razpisanih dneh, po dogovoru pa je možen prek celega leta.
  Pričetek študija: sreda, 3. 10. ob 16.00

  Posebnost: študij je možno pričeti: 1. 2.  ali 1. 6. ali 1. 10. 2018

  Vpisni dokumenti– ob vpisu potrebujete:

  • v celoti in pravilno izpolnjen ter podpisan Vpisni list Šole za risanje in slikanje – 2. stopnja
  • overjeno fotokopijo dokazila o dokončanem visokošolskem študiju in original tega dokazilo na vpogled
  • tri barvne fotografije (format: osebni dokument)
  • osebno izkaznico ali potni list za dokaz istovetnosti
  • dokazilo o vplačilu šolnine
  • druge dokumente, ki jih zahteva šola

  Vpisni pogoji 
  Vpiše se lahko ustvarjalec s področja slikarstva, kiparstva, grafike in drugih lepih umetnosti, fotografije, filma in videa (režija, montaža, kamera, direktor fotografije), animacije, kostumografije, scenografije, arhitekture, krajinske arhitekture, oblikovanja (grafičnega, modnega, industrijskega, oblikovanja tekstilij in drugega oblikovanja), novih medijev, spletne umetnosti in vseh drugih sodobnih vizualnih praks,

  ki je opravil

  • študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij – 180 ETCS (triletni 1. stopenjski študijski program) in manjkajoči letnik
  • študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (240 ECTS)
  • študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (180 ECTS) in manjkajoči letnik ter študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija
  • študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (240 ECTS) in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija
  • dodiplomski študijski program z ustreznih likovnih področij, sprejet pred letom 2004
  • dodiplomski študijski program z drugih področij, sprejet pred letom 2004 in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in ki je opravil
  • preskus likovne nadarjenosti. Preskus likovne nadarjenosti je opravljen, ko kandidat uspešno predstavi portfolio, uspešno opravi sprejemni razgovor in uspešno predstavi temo likovno-umetniškega dela (projekta), ki ga bo izvedel v času študija.

  Študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija
  Obveznosti se določijo z magistrskim študijskim programom in upoštevajo različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
  Študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija so vsebine strokovnih področij slikarstva in lepih umetnosti, likovne teorije oziroma likovnih analiz.
  Upoštevajo se tudi delovne izkušnje kandidata.

  V tujini pridobljeno izobraževanje
  Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali zgoraj navedenim enakovredna izobraževanja v tujini in opravili preizkus posebne nadarjenosti za drugostopenjski magistrski študij na Šoli za risanje in slikanje. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.

  Priznanje predhodno pridobljenih znanj
  Visokošolski zavod kandidatom priznava pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s posameznim študijskim programom.
  Prizna se lahko za največ 30 ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa
  Pri vpisu na 2. stopenjski študij se lahko priznava do 30 ECTS v primeru prehoda iz dodiplomskega študijskega programa (8 semestrov) izoblikovanega pred bolonjsko reformo in v primeru priznanja neformalnega izobraževanja v skladu z Merili za priznanje neformalno pridobljenega znanja Šole za risanje in slikanje

  Merila ob omejitvi vpisa
  Pri morebitni omejitvi vpisa bi se upoštevalo: diplomska ocena (do 50% točk) in kvaliteta ter izvirnost prijavljene magistrskega umetniško-likovnega projekta (do 50% točk)

  Dokončanje in nadaljevanje 2. stopenjskega študija
  Dokončanje študija: magistrski izpit (priprava, predstavitev in zagovor teoretske magistrske naloge in magistrskih del)
  Nadaljevanje študija: magisterij vodi k študiju 3. stopnje